paplan, p?na, gyapj?

Blog
Kereső
Termékek
Információk
Gyakran ismételt kérdések
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz
Látogassa meg a Paplanplaza.hu webüzletet a ShopManian

Jogi nyilatkozat és Üzleti Szabályzat

I. Cégadatok

Név: food-markt.com Kft
Székhely:2161 Csomád, Kossuth Lajos u. 79
Cégjegyzékszám:13-09172751
Adószám: 25075153-2-13
Email: info@paplanplaza.hu

II. Felelősségvállalás

A www.paplanplaza.hu folyamatosan frissíti és ellenőrzi a honlapon szereplő információkat, azonban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.

A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit az adott termék részletoldala tartalmazza. A részletoldalon feltüntetett információk téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

III. Megrendelés

A vásárló a megrendelni kívánt termékeket a weboldalon a virtuális bevásárlókosárba helyezéssel állíthatja össze. A termék melletti "Kosár" gombra kattintva lehet elindítani a megrendelés folyamatát. A megrendelés akkor minősül vásárlásnak, ha a felhasználó a megrendelést véglegesíti, majd a megrendelés tényéről a www.paplanplaza.hu a vásárlót e-mailben értesíti és kéri, hogy igazolja vissza megrendelését az e-mailben szereplő linkre kattintással.

IV. Vételár és fizetési feltételek

A weboldalon található termék mellett feltüntetett vételár tartalmazza az Általános Forgalmi Adót, és külön feltüntetve a szállítás költségét. A termék vételára az adott pillanatban, illetve akciós termékek esetén a weboldalon meghirdetett ideig érvényes és csak akkor válik véglegessé, ha a vásárló a megrendelést követően az online fizetési módozatok közül választva a vételárat kiegyenlítette a www.paplanplaza.hu felé.

Ha a megrendelt termék vételárát a vásárló bankkártyás fizetési módozattal, átutalással vagy PayPal fizetési rendszeren keresztül egyenlíti ki, akkor a termék átvételekor a vásárlónak semmilyen fizetési kötelezettsége nincs, sem a www.paplanplaza.hu sem a szállítmányozó felé. Amennyiben a megrendelt terméket a vásárló utánvéttel kívánja kifizetni, akkor azt a termék átvételekor készpénzben kell megtennie. 

V. Az online fizetés menete

A weboldalon a virtuális kosár tartalmának, azaz az abba helyezett termék(ek) kiválasztásának véglegesítését követően a vásárló fizetési módozatot választ, mely választás után a vásárló pénzügyi lépései az érvényben lévő adatvédelmi törvények és szabályozások betartása mellett már nem a webáruházunk felületén, hanem a vásárló saját banki felületein történik.

VI. Az elállási jog (Visszavásárlási garancia)

A vásárló a termék átvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben a www.paplanplaza.hu a vásárló által kifizetett termék vételárát haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és a termék visszaszolgáltatását követő 30 napon belül visszatéríti.

Az elállási időszak az 1. naptól számított 14 nap elteltével jár le.
Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán, faxon vagy e-mailben küldött levél útján) értesítenie kell bennünket!
Az elállási határidő betartása céljából elegendő, ha Ön ezen időtartam lejárta előtt elküldi az elállás jogának gyakorlására vonatkozó értesítést.

A vásárló az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, vagy átadni a terméket a webshopnak!!
Az elállás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, az Öntől beérkezett minden kifizetést haladéktalanul, de legkésőbb az Ön e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül, illetve a termék visszaérkezése után visszatérítünk. A visszatérítés során ugyanazt a kifizetési módot alkalmazzuk, mint amelyet Ön az eredeti ügylet során alkalmazott, kivéve, ha Ön más kifizetési módhoz kifejezetten beleegyezését adja; mindenesetre ezen visszatérítés következményeképpen Önt semmilyen díj nem terheli!

A www.paplanplaza.hu kizárólag eredeti, nem használt, sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén, számla ellenében köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A termék sérüléséből, illetve a számla hiányából eredő költségek a vásárlót terhelik. A vásárló köteles viselni a termék visszaszolgáltatásából eredő költségeket (így az újbóli szállítás díját). A www.paplanplaza.hu követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 2014.jún. 13-ától  lépett életbe a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete.

VII. Szavatosság, jótállás

A www.paplanplaza.hu szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben, valamint a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak irányadóak.

A vásárlási és szállítási feltételekben nem rögzített kérdésekben a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

VIII. Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

Érvényes: 2018.07.06-tól

 

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Korzó Textil Kft. (továbbiakban: „Adatkezelő”) adatkezelési tevékenységeire vonatkozó elveket, és az ezen tevékenységekkel kapcsolatos információkról az Érintettek számára átlátható formában, közérthető felvilágosítást adjon.

A személyes adatok kezelését az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján végzi.

1. Fogalmak

1.1 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

1.2 „adatkezelés”: a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

1.3 „adatkezelő”: aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

1.4 „adatfeldolgozó”: aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

1.5 „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik. Ilyen például a NAV, aki felé az Adatkezelőnek törvényi kötelezettsége az adatszolgáltatás.

2. Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Korzó Textil Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos utca 79.

Cégjegyzékszám: 13-09-175364

Adószám: 24726698-2-13

E-mail: info@paplanplaza.hu

Telefon: +36 30 544 5004

Fax: +36 52 780 411

Honlap: www.paplanplaza.hu

3. Adatkezelési tevékenységek  

3.1 Online megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

A személyes adatok kezelésének célja a megrendelés teljesítése a vásárló számára. Az adatkezelés az érintettel történő szerződés megkötéséhez és annak teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pont).

A kezelt adatok köre:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Vezetéknév

azonosítás, szolgáltatás teljesítéséhez szükséges

Keresztnév

azonosítás, szolgáltatás teljesítéséhez szükséges

E-mail cím

kapcsolattartás, rendelés visszaigazolása

Telefonszám

kapcsolattartás

Szállítási cím

szolgáltatás teljesítéséhez szükséges

Számlázási cím

számla kiállításához szükséges

Honnan hallott rólunk

belső, anonim statisztika készítése

Vásárlás adatai  

szolgáltatás teljesítéséhez szükséges

 

A megrendeléssel kapcsolatos adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22.§ alapján [általános elévülési idő] a szolgáltatás teljesítését követő 5 évig őrizzük, majd azok törlésre kerülnek.

3.2 Számlázással kapcsolatos adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a bizonylatok kiállításához szükséges személyes adatokat (név, számlázási cím, bankszámlaszám) a szolgáltatás teljesülését követően is, a Számvitelről szóló C. törvény 169. §-a alapján fennálló törvényi kötelezettségének eleget téve 8 évig, kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából megőrzi.

Banki átutalás esetén a vásárló bankszámlaszámát az Adatkezelő kizárólag az általa használt internetbank szolgáltatás keretében kezeli, a teljesítés igazolásának céljából.

3.3 Hírlevél küldés

Az Adatkezelő hírlevelet a vásárlók számára nem küld.

4. Milyen adatfeldolgozók igénybevételére kerül sor?

Az Adatkezelő a szolgáltatások nyújtásához az alábbi adatfeldolgozó(k) segítségét veszi igénybe:

4.1 Weboldal és tárhely üzemeltetése

DiMA.hu Kft., székhely: 4032 Debrecen, Békéssy Béla u. 9. C. épület, 3. emelet 10. ajtó

Cégjegyzékszám: 09-09-014017

Adószám: 14079665-2-09

4.2 Bankkártyás fizetés

OTP Bank Nyrt.

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.

Cégjegyzékszám: 01-10-041585

Adószám: 10537914-4-44

Az online bankkártyás fizetés az OTP Zrt. által biztosított bankkártyás fizetési megoldáson, zárt banki rendszeren keresztül történik, a Felhasználó bankkártya adatairól Adatkezelő nem szerez tudomást, csak a befizetés sikerességéről. A továbbított adatok köre: fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok (azonosító, összeg).

4.3 PayPal-os fizetés

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

Székhely: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg

PayPalon keresztül történő fizetés esetén a vásárló neve, a fizetés összege, dátuma, időpontja kerül továbbításra a PayPal pénzügyi közvetítő rendszer felé.

 

5. Adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokat a rendelés teljesítésének céljából, kizárólag a célhoz szükséges mértékben az alábbi partnereink („címzettek”) számára továbbítjuk:

5.1 Csomagküldés

Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adószám: 10901232-2-44

 

5.2 Futárszolgálat

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

 

6. Cookiek

A cookie-k (sütik) apró szöveges adatfájlok, melyek a weboldalakról kerülnek az Ön számítógépébe vagy mobil eszközére. A Korzó Textil Kft. ilyen cookie fájlokat használ, hogy hatékonyabbá és egyszerűbbé tegye az oldal látogatását. Nem használjuk őket a személyes információk mentésére és nem is adjuk ki őket harmadik fél számára.

A cookie-k segítségével olyan információkat szerzünk, mint a teljes ügyfélszám és értesítést kapunk arról, hogy már meglátogatta az oldalunkat.

Visszautasíthatja a cookie fájlokat vagy törölheti, ha szükséges. A leírást, hogy hogyan kell a cookie-kat törölni, megtalálja a böngésző „Súgó” menüpontjában.

7. Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Adatkezelő biztosítja a jogszabályokban előírt valamennyi jogosultságot a felhasználók számára. A megkeresési kérelmeket az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül elbírálja és azok teljesítéséről vagy nem teljesítéséről tájékoztatja a kérelmezőket, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül. Indokolt esetben ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, melyről az Adatkezelő külön tájékoztatja a kérelmezőt.

Az adatkezeléssel kapcsolatban a GDPR alapján az Érintettet az alábbi jogok illetik meg:

7.1  Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az Érintett személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

Tájékoztatás kérhető az Adatkezelő által megjelölt elérhetőségek bármelyikén, azonban a kérés teljesítéséhez az Érintettnek hiteles módon igazolnia kell személyét, így elsősorban a vásárlás vagy regisztráció során megadott elérhetőségek használata javasolt.

7.2 Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

7.3 Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.

A törlési kérelem megtagadásáról (pl. a megőrzést előíró törvényi kötelezettség miatt) az Adatkezelő minden esetben tájékoztatják az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi törölt adatok már nem állíthatók helyre.

7.4 Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelő már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.5 Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. (adathordozhatósághoz való jog)

7.6 Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1 Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével kapcsolatban az info@paplanplaza.hu e-mail címen fordulhat az Adatkezelőhöz segítségért.

8.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatban panasszal fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

8.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

8.4 Fenntartjuk a jogot a jelen Adatkezelési tájékoztató meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek mindig a személyes adatok kezelésének aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek.

Debrecen, 2018. május 25.

 

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1 Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével kapcsolatban az info@paplanplaza.hu e-mail címen fordulhat az Adatkezelőhöz segítségért.

8.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatban panasszal fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

8.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

IX. Szerzői jogok

A www.paplanplaza.hu oldalán megjelenő szöveges és képi tartalmak szellemi terméknek minősülnek, ezért a weboldalon megjelenített tartalom bárki által bármilyen publikus célra történő felhasználása kizárólag a www.paplanplaza.hu előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges. Minden egyéb eset jogi lépéseket von maga után.

 

 

Ez a honlap sütiket (cookie) használ. A sütik elfogadása kényelmesebbé teheti a böngészést. A weboldalunk további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatkezelés